Over Archeologie

Archeologisch beleid

De kaart geeft aan wanneer het archeologisch beleid bij bouwplannen in Koggenland van toepassing is. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Wonen en Ondernemen via telefoonnummer (0229) 54 84 00 of per e-mail bouwenenmilieu@koggenland.nl

Archeologische beleidskaart

De gemeente Koggenland heeft in 2012 een gemeentelijke archeologische beleidskaart vastgesteld. Op deze kaart wordt een vlakdekkend overzicht gegeven van de in de gemeente Koggenland aanwezige of te verwachten archeologische waarden. In 2016 is de kaart opnieuw opgebouwd op basis van de meest recente onderzoeken. De volgende waarden zijn vastgesteld:

Dubbelbestemming: Waarde Archeologie 1 (Alle bodemroering):

dit betreffen de kerkterreinen en een archeologisch onderzocht terrein langs de Dorpsstraat in Obdam (Leijnse, 2010) en een gelokaliseerde huisterp binnen de ontwikkelingslocatie Ursem (Nijdam, 2007). Voor deze terreinen geldt dat bij elke bodemingreep dieper dan 35 cm onder Mv rekening gehouden dient te worden met de aanwezige archeologische waarden

Dubbelbestemming: Waarde Archeologie 2 (>= 100 m2 en dieper dan 35 cm):

dit betreft de historische dorpskernen, terreinen in de Polder Mijzen, dijken (waaronder het Provinciaal Monument de Westfriese Omringdijk) en huis- en molenplaatsen zichtbaar op historisch kaartmateriaal. Voor deze terreinen geldt dat bij voorgenomen bodemingrepen groter dan 100 m2 en dieper dan 35 cm onder Mv rekening gehouden dient te worden met de aanwezige archeologische waarden. De afzonderlijke huisplaatsen binnen de Baarsdorpermeer en Wogmeer zijn aangegeven en vallen onder dit regime. Het overige gebied van deze droogmakerijen is vrijgegeven met betrekking tot het aspect archeologie

Dubbelbestemming: Waarde Archeologie 3 (>= 500 m2 en dieper dan 35 cm):

archeologisch belang betrekken bij bodemingrepen groter dan 500 m2 en dieper 35 cm. Dit betreft de veronderstelde bewoningslinten langs de Gouwen en de Weere, een mogelijke locatie van duikers tussen de Midden- en Noorderbraak bij Obdam, de waterbodem van het Hoornse Hop/Markermeer en het overige deel van de Polder Mijzen

Dubbelbestemming: Waarde Archeologie 4 (>= 10.000 m2 en dieper dan 40 cm):

archeologisch belang betrekken bij bodemingrepen groter dan 10.000 m2 en dieper dan 40 cm onder Mv. Het betreft het buitengebied in de Polder Achterkogge. Hier worden op basis van de aanwezige geologische afzettingen vindplaatsen uit met name het Laat Neolithicum (Late Steentijd) verwacht (Molenaar en de Boer, 2005)

Dubbelbestemming: Waarde Archeologie 5 (>= 20.000 m2 en dieper dan 40 cm):

archeologisch belang betrekken bij bodemingrepen groter dan 20.000 m2 en dieper dan 40 cm onder Mv. Het betreft hier het overige buitengebied (exclusief de Wogmeer en Baarsdorpermeer) waar een zeer lage tot lage verwachting geldt voor vindplaatsen uit alle perioden

Witte gebieden: Vrijgegeven

De witte gebieden op de kaart betreffen reeds onderzochte terreinen, nieuwbouwwijken daterend vanaf 1960, grote waterpartijen, de droogmakerijen de Baarsdorpermeer en Wogmeer en de braken. Deze gebieden zijn vrijgegeven met betrekking tot het aspect archeologie. Archeologische waardevolle resten worden hier niet verwacht op basis van de aanwezige bodemverstoringen en/of de geologische gesteldheid van de bodem. Indien in dergelijke gebieden toch archeologische vondsten worden gedaan, vallen deze onder de categorie Toevalsvondsten. Archeologisch beleid op basis van ‘toevalsvondsten’ is niet te maken, omdat dergelijke vondsten niet met behulp van een inventariserend veldonderzoek zijn op te sporen

Kruimelspoor

U bent hier > Home > Wonen en Werken > Archeologie