Over Ruimtelijke plannen

Informatie opvragen

Door te klikken in de kaart krijgt u een pop-up scherm te zien waarin verschillende informatie is te zien. U ziet alle ruimtelijke plannen die voor de betreffende locatie gelden. Hieronder de belangrijkste informatie kort opgesomd.

Pop-up scherm

In het Pop-up scherm kunt u via het + teken de regel open laten klappen. Hier vind u onder "Bijlagen en Verwijzingen" nadere informatie en links naar documenten die bij het ruimtelijke plan horen. Onder het kopje "Details op positie" vind u omschrijvingen en links naar het specifieke bestemmingsvlak waar u op geklikt heeft.

Structuurvisie

Structuurvisie Koggenland - vastgesteld

Voor het gehele grondgebied van de gemeente Koggenland geldt een structuurvisie. Overal waar u klikt ziet u dan ook de Structuurvisie in het informatierapport staan. In een structuurvisie is het ruimtelijke beleid van de gemeente voor de middellange termijn (10 - 20 jaar) vastgelegd. Dat beleid geldt voor de hele gemeente. Het is bovendien de integrale ruimtelijke visie. Meer informatie over de structuurvisie kunt lezen door te klikken op de verschillende bijlagen en verwijzingen van de structuurvisie.

Fases Ruimtelijke plannen

Ruimtelijk plan ... - voorontwerp

Een ruimtelijk plan regelt voor een deel van het grondgebied van de gemeente het gebruik van de grond en de bouwmogelijkheden. Binnen de gemeente gelden verschillende ruimtelijk plannen. De procedure van een ruimtelijke plan bestaat uit verschillende stappen. De eerste stap betreft het voorontwerp ruimtelijk plan. In deze fase is sprake van een eerste versie van een nieuw ruimtelijk plan. Hierop kan iedereen reageren (inspreken). Het college van burgemeester en wethouders bekijkt en beoordeelt alle reacties. Als het college mee wil gaan met een ingediende reactie, dan wordt dat verwerkt in het ruimtelijk plan. Daarna wordt het ruimtelijk plan opnieuw ter inzage gelegd. Dat is de tweede stap in het proces. Het heeft dan de status van een voorontwerp ruimtelijk plan. De wetgever heeft het zo geregeld dat aan een voorontwerp ruimtelijk plan geen rechten kunnen worden ontleend. Het is daarom niet mogelijk om op basis daarvan vergunningen voor het bouwen te verlenen.

Ruimtelijk plan ... - ontwerp

Het ontwerp ruimtelijk plan is vaak de tweede stap in de procedure. Heel af en toe is het ontwerp ruimtelijk plan de eerste stap van de procedure, maar dat komt bijna niet voor. In het ontwerp ruimtelijk plan liggen de gemaakte beleidskeuzes meer vast dan in het geval van een voorontwerp ruimtelijk plan. Het ontwerp ruimtelijk plan wordt ter inzage gelegd. Iedereen kan (opnieuw) reageren op dit plan. In deze fase wordt dan gesproken over het indienen van zienswijzen. De zienswijzen worden gericht aan en behandeld door de gemeenteraad. De gemeenteraad besluit namelijk over de vaststelling van het ruimtelijk plan. Ook hier geldt dat de wetgever het zo heeft geregeld dat aan een ontwerp ruimtelijk plan geen rechten kunnen worden ontleend. Het is daarom niet mogelijk om op basis daarvan vergunningen voor het bouwen te verlenen.

Ruimtelijk plan ... - vastgesteld

Nadat de gemeenteraad het ruimtelijk plan, al dan niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerp ruimtelijk plan, heeft vastgesteld wordt dit bekend gemaakt en gepubliceerd. Binnen zes weken na de bekendmaking bestaat de mogelijkheid om beroep in te stellen. Het ruimtelijk plan treedt zes weken na de bekendmaking in werking. Voor het indienen van een hoger beroep gelden wel voorwaarden. Beroep wordt ingesteld bij de Raad van State. Naast het indienen van beroep kan er om een voorlopige voorziening worden verzocht. Door het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening treedt het ruimtelijk plan nog niet in werking. Dat gebeurt namelijk pas nadat de Raad van State een besluit heeft genomen op dat verzoek. Afhankelijk van dat besluit treedt het ruimtelijk plan in werking. De termijn hiervoor verschilt per ruimtelijk plan en per verzoek dat wordt ingediend.

Ruimtelijk plan ... - In werking

Als een ruimtelijk plan in werking is getreden, dan is dit het toetsingskader voor (bouw) aanvragen. Het kan voorkomen dat er nog een uitspraak gedaan moet worden door de Raad van State over een ingediend beroep. Zolang er nog geen definitieve uitspraak is gedaan over beroepen, is er nog geen sprake van een onherroepelijk ruimtelijk plan. Anders gezegd, het ruimtelijk plan is nog 'aantastbaar', het kan nog veranderen Voor de afhandeling van (bouw)aanvragen heeft dat niet direct gevolgen. Dat is wel het geval als het gaat over onderdelen waartegen beroep is ingesteld.

Ruimtelijk plan ... - onherroepelijk

Na afloop van de beroepstermijn treedt een ruimtelijk plan in werking. Als er tijdens de beroepstermijn geen beroep is ingesteld, dan treedt het ruimtelijk plan onherroepelijk in werking. Als er wel beroep is ingesteld, dan wordt het ruimtelijk plan onherroepelijk op het moment dat er een besluit is genomen over dat beroep. Als er in de opsomming van het informatierapport dus meerdere planversies staan, dan is het onherroepelijk ruimtelijk plan het exemplaar dat rechtsgeldig is. Dat is het enige plan waaraan rechten kunnen worden ontleend. Alle overige versies betreffen plannen die nog in procedure zijn.

Kruimelspoor

U bent hier > Home > Wonen en Werken > ruimtelijk plannen